Dlaczego ”CSR plus the missing D”?

Na poziomie prawnym, w krajach naszego partnerstwa obowiązuje nowoczesne podejście do problematyki niepełnosprawności akcentujące godność osoby niepełnosprawnej oraz jej prawo do równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. Niestety za tym deklaratywnym podejściem, nie nadążają zmiany w codziennym życiu, w tym zwłaszcza na rynku pracy – osoby niepełnosprawne wciąż rzadko zatrudniane są jako pełnoprawni pracownicy.

Pomimo promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako jednej z kluczowych strategii przedsiębiorstw XXI wieku oraz funkcjonujących wytycznych dotyczących realizacji CSR (Międzynarodowej Normy ISO 26 000, wskaźników GRI – Global Reporting Initiative) europejski rynek pracy wciąż wymaga wielu adaptacji do wymogów zmieniającego się społeczeństwa w obszarze problematyki niepełnosprawności. Chociaż powyższe wytyczne tworzą przestrzeń do jej włączania w politykę zarządzania przedsiębiorstwem (dotyczą m.in. kwestii praw człowieka, zaangażowania w rozwój społeczny oraz tworzenia miejsc pracy), to jednak wyraźnie widać brak kompleksowych działań dotyczących wdrażania i realizowania polityk CSR zawierających komponent niepełnosprawności.

Analiza corocznych raportów CSR firm, jak również szerokie doświadczenia przedstawicieli konsorcjum naszego projektu dowodzą, że przedsiębiorstwa skupiają się zasadniczo na działaniach uznawanych za klasyczny CSR, np. dbałości o środowisko naturalne, bagatelizując kwestię równego traktowania osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji i w miejscu pracy.

Ponadto należy podkreślić, że wciąż zbyt często CSR mylony jest z działaniami o charakterze filantropijnym, co bywa szczególnie widoczne w próbach włączania tematyki niepełnosprawności do działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Zjawisko to jest pokłosiem wcześniejszego podejścia do osób niepełnosprawnych traktowanych jako biorców pomocy charytatywnej, a nie pracowników zaangażowanych w działalność firmy i wypracowujących dla niej zysk na równi z innymi. Takie postrzeganie niepełnosprawności, wciąż obecne w sektorze biznesu, powoduje, że przedsiębiorcy chętnie przekazują darowizny finansowe będące doraźną pomocą potrzebującym i nie angażują się aktywnie w proces włączania osób niepełnosprawnych do swojej firmy jako pełnowartościowych pracowników. Taki stan rzeczy, utrwalany również w mediach, wynika z braku wzorców oraz praktycznych materiałów szkoleniowych pokazujących jak włączać osoby niepełnosprawne do firm zgodnie z nowoczesnym rozumieniem niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że rezultaty projektu „CSR plus the missing D” przyczynią się do zmiany tego stanu rzeczy.

Partnerzy

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN

MOFFIN logoMisją Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN jest tworzenie narzędzi i warunków do podejmowania oraz wdrażania inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Wraz z naszymi partnerami opracowujemy innowacyjne programy zaangażowania społecznego, które mogą przyczynić się do osłabienia wad współczesnego kapitalizmu. Swoim funkcjonowaniem wspieramy też menedżerów odpowiedzialnych społecznie, czyli Menedżerów Jutra.

W projekcie „CSR plus the missing D” Fundacja MOFFIN pełni rolę instytucji koordynującej prace partnerów. Do współpracy w upowszechnianiu przykładów codziennego, ambitnego działania na rzecz rozwoju społecznego i angażowania w ten proces grup słabszych i wykluczanych zaprosiliśmy różnorodne organizacje z krajów europejskich, które działają w obszarze CSR i kierują się podobnymi wartościami.

Code of Care

Code of Care logoCode of Care jest duńską organizacją typu non profit, która skupia się na inspirowaniu, sprzyjaniu i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej. Opracowaliśmy proces, który ma zwiększać liczbę przedsiębiorstw działających aktywnie w tym obszarze.

Jako partner projektu „CSR plus the missing D” dołożymy wszelkich starań, by stwarzać ramy organizacyjne i niezbędne warunki pozwalające na uwzględnienie różnorodności w wymiarze ludzkim, technicznym i biznesowym, w celu sprzyjania opracowywaniu produktów, działań lub innych form usług, których zgodnie z przewidywaniami społeczeństwa będą w coraz większym stopniu – potrzebować.
W ten sposób pragniemy wnieść swój wkład w rozwój społeczny, który oparty jest na człowieku.

Ludzie najpierw, pieniądze później. Oto proponowana przez Code of Care strategia na rzecz nowej formy zaangażowania społecznego: Więcej troski a mniej mnie samego.

NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia

Nuclio logoNUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO) jest organizacją o charakterze non-profit zrzeszającą zawodowych astrofizyków oraz astronomów-amatorów, której aktywność polega na prospołecznych działaniach pomocowych i edukacji. NUCLIO ma również status oficjalnego ośrodka szkoleniowego uznanego przez portugalskie Ministerstwo Edukacji. Działalność stowarzyszenia NUCLIO obejmuje: szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii, promowanie rzeczywistych badań naukowych w klasie, gdzie uczący się poznają metody naukowe korzystając z teleskopów robotycznych oraz eksplorują astronomiczne bazy danych, jak też prowadzenie kursów z zakresu astronomii i astrofizyki dla nauczycieli oraz ogółu zainteresowanych. W ostatnich latach stowarzyszenie NUCLIO zdobyło kompetencje w zakresie stosowania poważnych gier na potrzeby nauczania przedmiotów ścisłych oraz wprowadzania do klasy prawdziwych doświadczeń naukowych, na przykład poszukiwań asteroidów, korzystania z teleskopów robotycznych, itp. NUCLIO brało udział w kilku projektach europejskich w charakterze portugalskiego koordynatora krajowego mającego za zadanie szkolenie nauczycieli w obszarze korzystania z narzędzi naukowych i zasobów w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych z użyciem metodologii IBSE. NUCLIO jest koordynatorem jednego z największych na świecie projektów w zakresie edukacji astronomicznej, czyli programu szkolenia nauczycieli Galileo będącego efektem Międzynarodowego Roku Astronomii (2009) i wspieranego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz UNESCO. Od roku 2009 program ten objął ponad 100 krajów i 20 tysięcy nauczycieli. Organizacja Nuclio jako partner projektu „CSR plus the missing D” zidentyfikuje i opisze dobre praktyki w obszarze odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorstw i w nauce.

CtalentsLogo Ctalents

Ctalents wspiera młode osoby niepełnosprawne (niewidome i słabowidzące oraz głuche i słabosłyszące) w znalezieniu płatnej pracy odpowiadającej ich wykształceniu i doświadczeniu. Stanowimy pomost pomiędzy pracodawcą a niepełnosprawnymi pracownikami. Nasz program sszkoleniowy pomaga naszym kandydatom w rozwoju i stawianiu sobie wyzwań. Ma on na celu skupienie się na ich talentach i możliwościach a ostatecznie skojarzenie ich z pracodawcami obecnymi w naszej sieci.

Ctalents chce promować zatrudnianie osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami zgodnie z modelem opartym o kompetencje pracownika, a nie wyłącznie patrząc na taką lub inną niepełnosprawność. Stąd wynika chęć współpracy w projekcie CSR plus the missing D, który takie podejście do zatrudniania tej grupy osób upowszechnia.