Dlaczego ”CSR plus the missing D”?

Na poziomie prawnym, w krajach naszego partnerstwa obowiązuje nowoczesne podejście do problematyki niepełnosprawności akcentujące godność osoby niepełnosprawnej oraz jej prawo do równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. Niestety za tym deklaratywnym podejściem, nie nadążają zmiany w codziennym życiu, w tym zwłaszcza na rynku pracy – osoby niepełnosprawne wciąż rzadko zatrudniane są jako pełnoprawni pracownicy.

Pomimo promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako jednej z kluczowych strategii przedsiębiorstw XXI wieku oraz funkcjonujących wytycznych dotyczących realizacji CSR (Międzynarodowej Normy ISO 26 000, wskaźników GRI – Global Reporting Initiative) europejski rynek pracy wciąż wymaga wielu adaptacji do wymogów zmieniającego się społeczeństwa w obszarze problematyki niepełnosprawności. Chociaż powyższe wytyczne tworzą przestrzeń do jej włączania w politykę zarządzania przedsiębiorstwem (dotyczą m.in. kwestii praw człowieka, zaangażowania w rozwój społeczny oraz tworzenia miejsc pracy), to jednak wyraźnie widać brak kompleksowych działań dotyczących wdrażania i realizowania polityk CSR zawierających komponent niepełnosprawności.

Analiza corocznych raportów CSR firm, jak również szerokie doświadczenia przedstawicieli konsorcjum naszego projektu dowodzą, że przedsiębiorstwa skupiają się zasadniczo na działaniach uznawanych za klasyczny CSR, np. dbałości o środowisko naturalne, bagatelizując kwestię równego traktowania osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji i w miejscu pracy.

Ponadto należy podkreślić, że wciąż zbyt często CSR mylony jest z działaniami o charakterze filantropijnym, co bywa szczególnie widoczne w próbach włączania tematyki niepełnosprawności do działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Zjawisko to jest pokłosiem wcześniejszego podejścia do osób niepełnosprawnych traktowanych jako biorców pomocy charytatywnej, a nie pracowników zaangażowanych w działalność firmy i wypracowujących dla niej zysk na równi z innymi. Takie postrzeganie niepełnosprawności, wciąż obecne w sektorze biznesu, powoduje, że przedsiębiorcy chętnie przekazują darowizny finansowe będące doraźną pomocą potrzebującym i nie angażują się aktywnie w proces włączania osób niepełnosprawnych do swojej firmy jako pełnowartościowych pracowników. Taki stan rzeczy, utrwalany również w mediach, wynika z braku wzorców oraz praktycznych materiałów szkoleniowych pokazujących jak włączać osoby niepełnosprawne do firm zgodnie z nowoczesnym rozumieniem niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że rezultaty projektu „CSR plus the missing D” przyczynią się do zmiany tego stanu rzeczy.