Partnerzy

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN

MOFFIN logoMisją Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN jest tworzenie narzędzi i warunków do podejmowania oraz wdrażania inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Wraz z naszymi partnerami opracowujemy innowacyjne programy zaangażowania społecznego, które mogą przyczynić się do osłabienia wad współczesnego kapitalizmu. Swoim funkcjonowaniem wspieramy też menedżerów odpowiedzialnych społecznie, czyli Menedżerów Jutra.

W projekcie „CSR plus the missing D” Fundacja MOFFIN pełni rolę instytucji koordynującej prace partnerów. Do współpracy w upowszechnianiu przykładów codziennego, ambitnego działania na rzecz rozwoju społecznego i angażowania w ten proces grup słabszych i wykluczanych zaprosiliśmy różnorodne organizacje z krajów europejskich, które działają w obszarze CSR i kierują się podobnymi wartościami.

Code of Care

Code of Care logoCode of Care jest duńską organizacją typu non profit, która skupia się na inspirowaniu, sprzyjaniu i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej. Opracowaliśmy proces, który ma zwiększać liczbę przedsiębiorstw działających aktywnie w tym obszarze.

Jako partner projektu „CSR plus the missing D” dołożymy wszelkich starań, by stwarzać ramy organizacyjne i niezbędne warunki pozwalające na uwzględnienie różnorodności w wymiarze ludzkim, technicznym i biznesowym, w celu sprzyjania opracowywaniu produktów, działań lub innych form usług, których zgodnie z przewidywaniami społeczeństwa będą w coraz większym stopniu – potrzebować.
W ten sposób pragniemy wnieść swój wkład w rozwój społeczny, który oparty jest na człowieku.

Ludzie najpierw, pieniądze później. Oto proponowana przez Code of Care strategia na rzecz nowej formy zaangażowania społecznego: Więcej troski a mniej mnie samego.

NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia

Nuclio logoNUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO) jest organizacją o charakterze non-profit zrzeszającą zawodowych astrofizyków oraz astronomów-amatorów, której aktywność polega na prospołecznych działaniach pomocowych i edukacji. NUCLIO ma również status oficjalnego ośrodka szkoleniowego uznanego przez portugalskie Ministerstwo Edukacji. Działalność stowarzyszenia NUCLIO obejmuje: szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii, promowanie rzeczywistych badań naukowych w klasie, gdzie uczący się poznają metody naukowe korzystając z teleskopów robotycznych oraz eksplorują astronomiczne bazy danych, jak też prowadzenie kursów z zakresu astronomii i astrofizyki dla nauczycieli oraz ogółu zainteresowanych. W ostatnich latach stowarzyszenie NUCLIO zdobyło kompetencje w zakresie stosowania poważnych gier na potrzeby nauczania przedmiotów ścisłych oraz wprowadzania do klasy prawdziwych doświadczeń naukowych, na przykład poszukiwań asteroidów, korzystania z teleskopów robotycznych, itp. NUCLIO brało udział w kilku projektach europejskich w charakterze portugalskiego koordynatora krajowego mającego za zadanie szkolenie nauczycieli w obszarze korzystania z narzędzi naukowych i zasobów w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych z użyciem metodologii IBSE. NUCLIO jest koordynatorem jednego z największych na świecie projektów w zakresie edukacji astronomicznej, czyli programu szkolenia nauczycieli Galileo będącego efektem Międzynarodowego Roku Astronomii (2009) i wspieranego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz UNESCO. Od roku 2009 program ten objął ponad 100 krajów i 20 tysięcy nauczycieli. Organizacja Nuclio jako partner projektu „CSR plus the missing D” zidentyfikuje i opisze dobre praktyki w obszarze odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorstw i w nauce.

CtalentsLogo Ctalents

Ctalents wspiera młode osoby niepełnosprawne (niewidome i słabowidzące oraz głuche i słabosłyszące) w znalezieniu płatnej pracy odpowiadającej ich wykształceniu i doświadczeniu. Stanowimy pomost pomiędzy pracodawcą a niepełnosprawnymi pracownikami. Nasz program sszkoleniowy pomaga naszym kandydatom w rozwoju i stawianiu sobie wyzwań. Ma on na celu skupienie się na ich talentach i możliwościach a ostatecznie skojarzenie ich z pracodawcami obecnymi w naszej sieci.

Ctalents chce promować zatrudnianie osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami zgodnie z modelem opartym o kompetencje pracownika, a nie wyłącznie patrząc na taką lub inną niepełnosprawność. Stąd wynika chęć współpracy w projekcie CSR plus the missing D, który takie podejście do zatrudniania tej grupy osób upowszechnia.